Gwaith Cyfredol QI

Gweithredu ein strategaeth gwella ansawdd yw ein prif flaenoriaeth o fewn BIPBC - rydym yn gwybod bod ansawdd ein gwasanaeth yn ganolog i fod yn Fwrdd Iechyd llwyddiannus a chynaliadwy.  Bydd y strategaeth yn gysylltiedig â'n cynllun gweithredol tair blynedd i sicrhau bod pwyslais ar bob elfen o gynlluniau darpariaeth y Bwrdd Iechyd.

Er mwyn i ni allu darparu'r Strategaeth, mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar y pum nod dilynol:

  • Lleihau marwolaethau y mae modd eu hosgoi

  • Canfod a lleihau niwed i gleifion yn barhaus

  •  Cyflawni'r lefel uchaf o ddibynadwyedd mewn gofal clinigol

  • Darparu'r hyn sydd bwysicaf

  • Darparu gofal integredig ac ansawdd

Strategaeth Gwella Ansawdd

Yn BIPBC gwyddom fod gwella ansawdd ein gwasanaeth wrth wraidd bod yn Fwrdd Iechyd Integredig a llwyddiannus. Bydd hyn yn cysylltu'n benodol â'n cynllun gweithredol tair blynedd i sicrhau bod pwyslais ar bob elfen o gynlluniau cyflawni'r Bwrdd Iechyd.

 

Blaenoriaethau Ansawdd BIPBC

 

​Yn gysylltiedig â'r strategaeth, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio a gwella pob un o'r tri dimensiwn ansawdd:

 

  • Profiad y Claf

  • Ansawdd ein gwasanaethau er mwyn gwella canlyniadau iechyd

  • Ansawdd canlyniadau wedi’u sicrhau trwy ragoriaeth glinigol

 

Bydd y tri dimensiwn hyn yn cynnwys gwelliannau mewn meysydd fel gofal diogel glân, lleihau thrombosis a gafwyd yn yr ysbyty, ymateb cyflym i'r rhai sy'n ddifrifol wael a Sepsis i enwi ond ychydig o raglenni gwaith y byddwn yn canolbwyntio arnynt.

eng.jpg

© 2018 BCUQI

Nid yw BIPBC yn gyfrifol am gynnwys ddoleni allanol na sylwadau Trydar allanol.  

Defnyddir logo sawl sefydliad allanol: maent i gyd yn cysylltu a'u gwefannau. 

Datganiad Preifatrwydd | GDPR: 

Efallai y bydd Tîm BCUQI (rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn rhannu eich gwybodaeth bersonol o fewn y tîm ac i staff perthnasol o fewn y bwrdd iechyd perthnasol at ddibenion gweinyddu Ardal Aelodau/Fforwm y wefan, yn ogystal â neilltuo llefydd ar ddigwyddiadau/hyfforddiant. Drwy neilltuo lle ar gyfer digwyddiadau gan ddefnyddio'r wefan hon, neu wneud cais am aelodaeth, rydych yn cytuno gyda'r polisi hwn a bod eich data yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol at ddiben gwaith Gwella Ansawdd ac rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi yn y dyfodol . Gall neilltuo lle ar gyfer digwyddiad olygu defnyddio darparwr allanol fel 'EventBrite' lle bydd eu polisi preifatrwydd nhw yn berthnasol. Gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am unrhyw ddata neu luniau sydd gennym, gan gynnwyd gofyn i ni ei dileu, drwy ebost (bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now