Myfyrio a’r camau nesaf......

eng.jpg

Wrth i’ch rhaglen gwella ddatblygu bydd angen i chi ystyried gwerthuso a lledaenu eich cynlluniau.

 

Mae gwerthuso yn golygu penderfynu ar deilyngdod, gwerth ac arwyddocâd pwnc yn systematig, gan ddefnyddio meini prawf wedi’i lywodraethu gan set o safonau. Prif bwrpas y gwerthusiad, yn ychwanegol at gael mewnwelediad i’r mentrau cynt neu sy’n bod eisoes, yw caniatáu myfyrio a helpu i ddynodi newid ar gyfer y dyfodol. 

Rhaid ystyried lledaenu’r gwaith i ganiatáu eraill i addasu a mabwysiadu eich gwaith gwella sy’n fanteisiol i ystod eang o ddefnyddwyr gwasanaeth a staff.

Dadansoddiad SWOT

Mae dadansoddiad SWOT (neu fatrics SWOT) yn dechneg cynllunio strategol a ddefnyddir i helpu unigolyn neu sefydliad i ddynodi cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau sy’n berthnasol i gystadleuaeth busnes neu gynllunio prosiect. Mae wedi’i ddylunio i’w ddefnyddio yn y camau rhagarweiniol o’r broses gwneud penderfyniadau a gellir ei ddefnyddio fel offer i werthuso sefyllfa strategol dinas neu sefydliad.

© 2018 BCUQI

Nid yw BIPBC yn gyfrifol am gynnwys ddoleni allanol na sylwadau Trydar allanol.  

Defnyddir logo sawl sefydliad allanol: maent i gyd yn cysylltu a'u gwefannau. 

Datganiad Preifatrwydd | GDPR: 

Efallai y bydd Tîm BCUQI (rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn rhannu eich gwybodaeth bersonol o fewn y tîm ac i staff perthnasol o fewn y bwrdd iechyd perthnasol at ddibenion gweinyddu Ardal Aelodau/Fforwm y wefan, yn ogystal â neilltuo llefydd ar ddigwyddiadau/hyfforddiant. Drwy neilltuo lle ar gyfer digwyddiadau gan ddefnyddio'r wefan hon, neu wneud cais am aelodaeth, rydych yn cytuno gyda'r polisi hwn a bod eich data yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol at ddiben gwaith Gwella Ansawdd ac rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi yn y dyfodol . Gall neilltuo lle ar gyfer digwyddiad olygu defnyddio darparwr allanol fel 'EventBrite' lle bydd eu polisi preifatrwydd nhw yn berthnasol. Gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am unrhyw ddata neu luniau sydd gennym, gan gynnwyd gofyn i ni ei dileu, drwy ebost (bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now